Kriebelkampen
Gemakkelijk jouw gegevens terugvinden? Meld je aan bij mijn gezinsaccount
Ben je een animator bij Kriebelkampen? Meld je dan aan bij mijn monitorenaccount

Inschrijven voor de zomerschool/zomderkriebels? Klik hier

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Kriebelkampen is een deelwerking van Creafant vzw. De algemene voorwaarden van Creafant vzw zijn bijgevolg van toepassing.

1. Ouders kunnen enkel inschrijven voor een volledige kampweek tenzij hiervoor expliciet de toestemming werd gegeven na schriftelijke aanvraag (info@kriebelkampen.com).

2. De deelnemers kunnen telefonisch (vaste nummer: 055 60 36 90) of via de website (www.kriebelkampen.com) inschrijven voor één of meerdere kampen. Onmiddellijk na de inschrijving ontvang je een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Nadat Creafant vzw de betaling ontvangen heeft, ontvang je via mail een bevestiging van betaling.

3. Na het ontvangen van de factuur heeft de deelnemer tien werkdagen tijd om de betaling uit te voeren. Creafant vzw werkt met één gestructureerde mededeling per gezin/account en geeft de deelnemer de mogelijkheid om alle kampen ineens kan betalen. Last minute deelnemers worden geacht het kamp vóór de start van het kamp te betalen. Een spreiding van betaling of een annulatie kan steeds worden aangevraagd via info@kriebelkampen.com of via 055 60 36 90.

4. Annulatie van een kamp

4.1 Aanvraag tot annulatie:

Deelnemers dienen hun aanvraag tot annulatie steeds door te geven aan Creafant vzw. Een annulatie kan via mail (info@kriebelkampen.com) of per telefoon (055 60 36 90).De deelnemer ontvangt daarna per mail een bevestiging van annulatie. Door deze annulatie worden betaalherinneringen stopgezet en kan Creafant vzw  een andere (reserve)deelnemer gelukkig maken met deze plaats.

4.2 Voorwaarden: 

1) Een niet betaald kamp: Creafant vzw annuleert de inschrijving kosteloos.

2) Een reeds betaald kamp: 

  • Het inschrijvingsgeld wordt in onderling overleg overgezet naar een ander kamp.
  • het inschrijvingsgeld wordt in je persoonlijke spaarpotje geplaatst en wordt automatisch in mindering gebracht bij een eerstvolgende inschrijving. 
  • Voor een annulering wegens ziekte, met geldig doktersattest, ontvangt u een waardebon voor een volgende activiteit t.w.v. 20/ziektedag. De eventuele kost van de warme maaltijd kan niet verrekend worden in de waardebon. Om de waardebon te ontvangen in uw spaarpotje, mag u het doktersbriefje doormailen naar info@kriebelkampen.com

3)Voor een annulering binnen de 14 kalenderdagen voor aanvang van het kriebelkamp, voorzien we een terugbetaling van € 20/dag indien u de centen via overschrijving wenst en het volledige bedrag als u er vorr kiest om het volledige bedrag in het spaarpotje te behouden.

4)Terugbetalingen zijn NIET meer mogelijk voor een annulatie van de activiteit die binnen de 14 dagen van start gaat.

5. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen met een franchise van €50,00.

6. Creafant vzw  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

7. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een activiteit geannuleerd worden door Creafant vzw (Kriebelkampen). Creafant vzw  zorgt steeds voor een alternatief kamp of wij betalen u in dit geval het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug via een waardebon in het spaarpotje  of per overschrijving.

8. Bij een eventuele klacht kan de ouder steeds de kampverantwoordelijke aanspreken of Creafant vzw contacteren per telefoon 055 60 36 90 (moeilijk bereikbaar tijdens de kampperiodes, gsm: +32 468 09 71 09) of via info@kriebelkampen.com. Opmerkingen, bezorgdheden of klachten kunnen ook ingediend worden via het evaluatieformulier dat naar elke deelnemer wordt verzonden op het einde van het kamp. 

9. Toediening medicatie op kamp: De ouder verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift over te dragen aan de monitor/de verantwoordelijke van Creafant vzw voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. De monitor/ de verantwoordelijke verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. Hij/zij, of Creafant vzw kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

10. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang, verzekering en al dan niet een warme maaltijd*. *Bij de inschrijving en op de promofolders staat dit duidelijk vermeld, er is ook een prijsverschil. En via de infobrief krijgt u ook een reminder. 

11. De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Creafant vzw. U kan hiervoor steeds onze privacyverklaring raadplegen.

12. Creafant vzw  neemt op de kampen foto's van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien je niet wenst dat een foto van jouw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dan kan je deze instellingen aanpassen op je persoonlijke pagina.

13. Kinderen t.e.m. 11 jaar die aan een Creafant vzw kamp deelnemen, ontvangen automatisch een fiscaal attest per mail na afloop van het kamp.

14. Na afloop van het kamp ontvangt de deelnemer automatisch een attest van deelname per mail. Dit attest zal vanaf dan ook te downloaden zijn op de persoonlijke pagina van de deelnemer. Om de tussenkomst te verkrijgen, dient de deelnemer het attest te bezorgen aan hun ziekenfonds. 

15. Kortingen die toegekend worden, staan vermeld op de website onder 'kortingen' op de pagina FAQ.

16. Creafant vzw  aanvaardt Sport-en cultuurcheques van Sodexo en Edenred (België). Let wel: cheques / tickets / bonnen worden nooit terugbetaald.

Door de betaling uit te voeren voor de Kriebelkampen van Creafant vzw, bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaar je jouw akkoord met de algemene voorwaarden.

ALGEMENE FACTURATIEVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepassing.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen Creafant VZW en de contractant..  Zij omhelzen zowel de algemene als de bijzondere voorwaarden. Tenzij anders schriftelijk  overeengekomen kan de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet uitgesloten worden. Indien de contractant een professioneel/overheid is die ook algemene voorwaarden hanteert, zullen de algemene voorwaarden van Creafant VZW steeds bij voorrang toegepast worden. De algemene voorwaarden zijn eveneens te raadplegen op de website van Creafant VZW.

Artikel 2. Voorwerp. De overeenkomst behelst de uitvoering van diverse projecten, o.a. theater, kampen, workshops, shows, intrede van de sint… De typiciteit van elk van deze projecten, in zover nodig, zal beschreven worden onder de bijzondere voorwaarden.

Artikel 3.Aansprakelijkheid. Creafant VZW is aansprakelijk voor de ongevallen/schade die zich voordoen bij de uitvoering van de projecten zoals omschreven in artikel 2. Zij zal hiertoe de nodige verzekeringen afsluiten. De organisator zal echter aansprakelijk zijn voor alle schade die ontstaat ten gevolge van een gebrekkige organisatie, tekort aan voorzieningen, het totstandkomen van onveilige (verkeers)situatie door onvoldoende voorzorgen enzovoort. De organisator zal zich hiertegen verzekeren. De organisator zorgt tevens voor de nodige vergunningen zodat alles kan doorgaan.

Art.4. Annulering. In geval van annulering van het project door de organisator zal Creafant VZW, recht hebben op een vergoeding van 50 % indien de annulering gebeurt meer dan 15 dagen voorafgaand aan de  aanvang van het projecten op 100 % indien de annulatie plaats vindt minder dan 15 dagen voor de aanvang van de projecten. De reeds gemaakte kosten zijn in elk geval betaalbaar, deze zullen worden aangerekend op de schadevergoeding. In geval van gedeeltelijke annulering wordt de schadevergoeding berekend op het bedrag dat correspondeert met het geannuleerde gedeelte. Van deze bepaling kan afgeweken worden in onderling akkoord tussen de partijen.

Art.5. Betalingen. Alle betalingen dienen te geschieden op de maatschappelijke zetel van Creafant VZW, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.  In geval van niet-betaling op de vervaldag is op het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd t.b.v. 10 %, zelfs indien termijn van respijt wordt toegekend. In hetzelfde geval wordt het schuldsaldo bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ter dekking van de buitengerechtelijke inningskosten, met een minimum van € 250,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning. Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn. Deze schadevergoeding is te onderscheiden van de gerechtskosten die aan Creafant VZW toekomen ingevolge de veroordeling van de klant.

Art. 6. Overmacht. In geval van overmacht, zijnde een gebeurtenis die onvoorzienbaar is en onvermijdbaar zal de partij die met de overmacht geconfronteerd wordt dit onmiddellijk ter kennis brengen van haar contractpartij. In geval niet aan de overmacht kan geremedieerd worden zal het project geannuleerd worden, zonder dat een van de partijen aan de andere partij een schadevergoeding kan vorderen wegens contractbreuk. De reeds gemaakte kosten dienen echter integraal vergoed te worden, inclusief de vergoedingen voor de ingehuurde freelancers. Het weer zal in geen geval als overmacht gekwalificeerd kunnen worden.

Art. 7. Verwerking persoonsgegevens. Het is mogelijk dat Creafant VZW in de uitvoering van diens opdracht ten behoeve van de klant, in aanraking zal komen met persoonsgegevens die onder de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens vallen. Creafant VZW zal deze gegevens enkel gebruiken om de projecten op de beste manier te laten verlopen, alsook om de deelnemers in kennis te stellen van andere activiteiten.  Tegen de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden kan elke deelnemer zich kosteloos verzetten, door het zenden van een e-mail naar leen@creafant.be.  Iedere deelnemer heeft het recht zijn gegevens in te kijken en zo nodig te verbeteren. Creafant VZW zal uw gegevens niet meedelen aan derden, tenzij de wet hen hiertoe verplicht.

Art.8. Varia. Indien één van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze voorwaarden nietig verklaard zou worden, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen, die van toepassing blijven. Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.

Art.9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Alle geschillen die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheden van de hoven en rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. 

Versie 05/09/2023

Kriebelkampen Creafant vzw - Leupegemstraat 20 - 9700 Oudenaarde - T 0468 09 71 09 - BTW BE0841.444.118
Copyright 2024 - Privacy en cookies - Algemene voorwaarden